Balázs Győző Református Líceum 

 

Felvételi rangsorok:

 

JELENTKEZŐK FELVÉTELI JEGYZÉKE

TÁNCOS (SZÍNHÁZI TÁNCOS)

 

 

1.        76945821676                                        77,5 pont

2.        77379064217                                        77,5 pont

3.        75070494260                                        61 pont

4.        77323110403                                        59,5 pont

5.        74104910708                                        53,5 pont

6.        76887102486                                        51,5 pont

7.        76287160053                                        45,5 pont

8.        75616074375                                        44 pont

9.        78600189135                                        42 pont

 

JELENTKEZŐK FELVÉTELI JEGYZÉKE

MOZGÓKÉP- ÉS ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ

 

 

1.     77555831407                                      72 pont

2.     73211304665                                     64 pont

3.     72576789754                                     62 pont

4.     74603673353                                     57,5 pont

5.     75236535782                                     57 pont

6.     78076162755                                     56,5 pont

7.     75363088742                                     56 pont

8.     76891812164                                      48,5 pont

9.     73307078598                                      48 pont

10.  75446488144                                     43,5 pont

11.  79338365832                                      38 pont

 

 

JELENTKEZŐK FELVÉTELI JEGYZÉKE

GRAFIKUS

 

 

1.       74480714797                           67,5 pont

2.       77025162429                           66 pont

3.       75236535782                           57 pont

4.       75363088742                           56 pont

5.       73837981828                           52,5 pont

6.       76891812164                           48,5 pont

7.       73307078598                           48 pont

8.       71718082030                           46 pont

9.       74510876756                           45,5 pont

10.    79235722714                           44 pont

11.    75446488144                           43,5 pont

12.    79338365832                           38 pont

13.    72548532848                           36,5 pont

 

 

JELENTKEZŐK FELVÉTELI JEGYZÉKE

GIMNÁZIUM – EMELT ANGOL NYELV ÉS EMELT TÁRSADALOMISMERET

 

 

1.        78804573005                                69 pont

2.        75236535782                                57 pont

3.        73461614269                                50,5 pont

4.        71718082030                                46 pont

5.        75645118841                           41,5 pont

 

 

JELENTKEZŐK FELVÉTELI JEGYZÉKE

GIMNÁZIUM – EMELT ANGOL NYELV ÉS EMELT MATEMATIKA

 

 

1.        77555831407                                72 pont

2.        78804573005                                69 pont

3.        74104910708                                53,5 pont

4.        78600189135                                42 pont

 

 

 

Az intézmény OM azonosító száma: 201188

 

 

 

 Balázs Győző Református Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű,

Egységes Művészeti Általános- és Középiskola,

Alapfokú Művészetoktatási Iskola

felvételi tájékoztatója

a 2014/2015-ös tanévre  

Induló 9. évfolyamos tagozatok:

·     4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv; emelt szintű oktatás angol nyelv és matematika tantárgyakból – tagozatkód: 01.

·     4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv; emelt szintű oktatás angol nyelv és társadalomismeret tantárgyakból; művészeti tanulmányi terület – tagozatkód: 02.

·     5 évfolyamos szakközépiskolai kerettanterv; párhuzamos művészeti oktatás; művészeti tanulmányi terület, melynél a 4. év végén érettségi vizsgát, az 5. év végén OKJ-s középfokú szakmai vizsgát tesznek a tanulók grafikus tagozaton – tagozatkód: 03.

·     5 évfolyamos szakközépiskolai kerettanterv; párhuzamos művészeti oktatás; művészeti tanulmányi terület, melynél a 4. év végén érettségi vizsgát, az 5. év végén OKJ-s középfokú szakmai vizsgát tesznek a tanulók mozgókép- és animációkészítő tagozaton – tagozatkód: 04.

·     5 évfolyamos szakközépiskolai kerettanterv; párhuzamos művészeti oktatás; testkultúra tanulmányi terület, melynél a 4. év végén érettségi vizsgát, az 5. év végén OKJ-s középfokú szakmai vizsgát tesznek a tanulók táncos (színházi táncos szakmairány) tagozaton – tagozatkód: 05.

 

A tervezett maximális osztálylétszám a 9. évfolyamon 66 fő, az alábbi bontásban:

·     4 évfolyamos gimnáziumi, angol nyelv és matematika emelt szintű oktatásban 15 fő.

·     4 évfolyamos gimnáziumi, angol nyelv és társadalomismeret emelt szintű oktatás, művészeti tanulmányi területen 15 fő.

·     5 évfolyamos szakközépiskolai párhuzamos művészeti oktatásban:

o   grafikus tagozaton 12 fő.

o   mozgókép- és animációkészítő tagozaton 12 fő.

o   táncos (színházi táncos szakmairány) tagozaton 12 fő.

 

Felhívjuk az iskolánk iránt érdeklődő tanulók és szüleik figyelmét, hogy az induló 9. évfolyamos tagozatok és a tervezett osztálylétszámok a későbbiekben megjelenő jogszabályi változások miatt módosulhatnak!

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés: angol nyelv, matematika, történelem tantárgyakból biztosított az intézményben.

 

A tanulók valamennyi megjelölt tagozaton felvételi vizsgát tesznek. Minden jelentkezőnek részt kell vennie a központi írásbeli felvételi vizsgán, mely egy – egy matematikai és anyanyelvi feladatsort tartalmaz. A központi felvételi vizsgát a Balázs Győző Református Líceumban vagy bármely felvételi vizsgát szervező intézményben meg lehet írni.

Az írásbeli vizsgán minden jelentkező részt vesz, külön értesítést nem küldünk.

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2014. január 18. szombat 10 óra.

A pótló írásbeli vizsga időpontja: 2014. január 23. csütörtök 14 óra. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző alkalommal alapos ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt venni az írásbeli vizsgán. Ebben az esetben kérem, telefonon értesítsék az iskolát.

·         Az írásbeli vizsga helye: 3531 Miskolc, Győri kapu 23. 

A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára:

A tanulóknak 2013. december 10-éig, a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára.

Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal, valamint felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a felvételi során – körzőn, szögmérőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható, a felvételi feladatlapok megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A középiskolai felvételi (írásbeli) vizsgán alkalmazott speciális értékelési szabályok:

Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó (hosszabb felkészülési idő, az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök, stb. a szakértői bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői véleményben foglaltak alapján) szülői kérvénynek és a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el.

A központi írásbeli vizsga időigénye és a feladatlapok tartalma:

A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. Az írásbeli vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.

 

A kiértékelt feladatlapok megtekintése:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője megtekintheti a vizsga napján kifüggesztésre kerülő időpontban. A megtekintéskor a feladatlapokról a vizsgázó vagy szülője kérésére és költségére másolatot készítünk. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhat le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete:

Az Értékelő lapokat a vizsga napján tett nyilatkozat alapján írásban vagy személyes átvétellel, közvetlenül juttatjuk el a vizsgázókhoz 2014. február 6-ig.

Az általános iskolák által továbbított jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok megküldésének határideje 2014. február 14.

A jelentkezési laphoz kérjük az Értékelő lap másolatának a csatolását!

  

A felvételi vizsga a 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMBA jelentkezők számára két fő részből áll:

 1. Az általános iskolai tanulmányok alatt szerzett eredmények értékelése (magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, angol nyelv).
 2. Általános felvételi eljárást megelőző központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelv és matematika tantárgyakból.

A tanulmányi területeken oktatott első idegen nyelv az angol nyelv, a második idegen nyelv a német nyelv.

Azok a tehetséges tanulók vehetők fel, akik az általános iskola 8. osztályát eredményesen elvégezték és sikeres központi írásbeli felvételi vizsgát tettek.

EMELT SZINTŰ ANGOL NYELVI ÉS MATEMATIKA CSOPORT

Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik magas szinten kívánnak az angol nyelvvel foglalkozni, és akik már tanultak angolul. Az emelt angol tanterv célja a nyelvtudás állandó fejlesztése, az angolszász kultúra alapjainak megismerése. A csoportban az angol nyelvet a négy év során magas óraszámban tanítjuk (heti 5-8 óra). A nyelvtanítás során eredeti angol kiadású nyelvi anyagokat (tankönyveket, CD-ket, DVD-ket) használunk. A tananyagban az angol nyelvi kompetenciák fejlesztésén túl ország ismeret és művészeti ismeretek (irodalom, zene, képzőművészet) kapnak helyet. Célkitűzésünk az emelt szintű érettségi vizsgára, a nemzetközi nyelvvizsgára felkészítés, valamint hogy diákjaink a gimnázium elvégzése után kiváló nyelvtudással rendelkezzenek, és bármilyen felsőoktatási intézményben – esetleg angol nyelven – folytathassák tovább tanulmányaikat.

A csoport a normál óraszámnál mindig legalább két órával nagyobb óraszámban tanulja a matematikát. Azok jelentkezését várjuk, akiket kifejezetten érdekel a matematika, és feltehetően olyan irányban fognak továbbtanulni, ami széleskörű matematikai tájékozottságot feltételez - mérnöki, közgazdasági, természettudományi fakultások -, illetve felsőfokú matematikai tanulmányokat szeretnének folytatni. A matematika esetében - az idegen nyelv tanulásához hasonlóan - nem mindegy, hogy milyen életkorban fordul intenzívebbre a tanulás. Aki matematikával többet szeretne foglalkozni, annak elsőtől biztosítjuk ezt a lehetőséget.

 

EMELT SZINTŰ ANGOL NYELVI ÉS TÁRADALOMISMERET, MŰVÉSZETI CSOPORT

Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik magas szinten kívánnak az angol nyelvvel foglalkozni, és akik már tanultak angolul. Az emelt angol tanterv célja a nyelvtudás állandó fejlesztése, az angolszász kultúra alapjainak megismerése. A csoportban az angol nyelvet a négy év során magas óraszámban tanítjuk (heti 5-8 óra). A nyelvtanítás során eredeti angol kiadású nyelvi anyagokat (tankönyveket, CD-ket, DVD-ket) használunk. A tananyagban az angol nyelvi kompetenciák fejlesztésén túl ország ismeret és művészeti ismeretek (irodalom, zene, képzőművészet) kapnak helyet. Célkitűzésünk az emelt szintű érettségi vizsgára, a nemzetközi nyelvvizsgára felkészítés, valamint hogy diákjaink a gimnázium elvégzése után kiváló nyelvtudással rendelkezzenek, és bármilyen felsőoktatási intézményben – esetleg angol nyelven – folytathassák tovább tanulmányaikat.

 

A csoport a normál óraszámnál nagyobb óraszámban tanulja a társadalomismeretet. A társadalomismeret modultantárgy integráló szerepet tölt be a jelenismereti tárgyak között: felöleli a legszemélyesebb pszichológiai ismereteket, a társadalmi viszonyokat leíró szociológiai megközelítéseket, valamint a gazdasági, jogi és állampolgári ismereteket is. A tárgy célja az, hogy az iskola közvetlenül is reagáljon a diákok szocializációs szükségleteire, segítse őket abban, hogy könnyebben elsajátítsák a társadalmi normákat, hogy a későbbiekben könnyebben be tudjanak illeszkedni a társadalomba. Az alapvető társadalomtudományi ismereteken túl politikai és szociális mintákat, készségeket is közvetít. A tárgy olyan tudásterületeken nyújt rendszeres ismereteket, amelyek közvetlenül segítik a diákok társadalmi beilleszkedését, és hozzájárulnak a tudatos életvezetés kialakításához. A tárgy segíti a felkészülést a felelős társadalmi szerepvállalásra, a demokratikus közéletben való aktív részvételre, helytállásra a munka és az üzleti élet területén. Megismertet a jog alapelveivel, az állam intézményeivel, a társadalom életének legfőbb vonásaival, valamint a gazdaság működésével. A lelki jelenségek és a társas viselkedés tudományos igényű megközelítése igen érzékeny életkorban nyújt támpontokat a tanulóknak a mindennapos élethelyzetekben való eligazodáshoz, személyiségük és kapcsolataik tudatos formálásához, s egyúttal a humán műveltség valamennyi területén jól hasznosítható elméleti alapokkal szolgál. Célkitűzésünk az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítés, valamint hogy diákjaink a gimnázium elvégzése után bármilyen felsőoktatási intézményben folytathassák tovább tanulmányaikat.

Pontozás:

A felvételi alkalmával elérhető maximális pontszám 100 pont, mely az alábbi táblázat alapján tevődik össze:

 

hozott osztályzatok:

írásbeli

tantárgyak:

7. év vége

8. félév

matematika

magyar nyelv

magyar irodalom

 

 

 

 

magyar nyelvtan

 

 

történelem

 

 

angol nyelv

 

 

matematika

 

 

 

maximum
25 pont

maximum
25 pont

maximum
25 pont

maximum
25 pont

Összesen:

50

50

 

A felvételi döntés, a rangsorolás módja:

A felvételi vizsga után a hozott és szerzett pontok alapján minden tagozatra külön számítógépes rangsor készül, amelyet az iskolavezetés nyilvánosságra hoz. A felvételi eljárás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek különleges helyzete azt indokolja.

A jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő kérheti, hogy a felvételi jegyzékben az általuk megadott egyéni adat (például jelige) felhasználásával tegyék közzé az elért eredményeket.

  

A felvételi vizsga az ÖTOSZTÁLYOS KÖZÉPISKOLÁBA jelentkezők számára három fő részből áll:

 1. Az általános iskolai tanulmányok alatt szerzett eredmények értékelése.
 2. Általános felvételi eljárást megelőző központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelv és matematika tantárgyakból.
 3. A művészeti, illetve a testkultúra (tánc) tanulmányi területen a készségek, képességek vizsgálata.

 

A tanulmányi területeken oktatott idegen nyelv az angol nyelv.

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. § (4) bekezdése szerint iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.

Egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre.

Pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történő bekapcsolódás – szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a választott tevékenység, foglalkozás ellátására.

 

Grafikus tanulmányi terület leírása:

Művészeti tanulmányi terület. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport, képző- és iparművészet szakközépiskolai ágazati oktatás. A szakképzési évfolyam után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: grafikus.

 

Grafikus szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát végez.

  

Grafikus szakképesítéssel rendelkező képes:

·        információ és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni

·        komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint szakértő munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni

·        munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép és szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai munkát.

 

Mozgókép- és animációkészítő tanulmányi terület leírása:

Művészeti tanulmányi terület. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport, hang-, film és színháztechnika szakközépiskolai ágazati oktatás. A szakképzési évfolyam után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: mozgókép- és animációkészítő.

 

Mozgókép- és animációkészítő szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A mozgóképkészítő szakember, a mozgófilm, videó-film, rajzfilm, számítógépes animáció területén, szakszerűen tudja kezelni és alkalmazni az ezekhez kapcsolódó, digitális kép és hangkezelő programokat, valamint az ide kapcsolódó fotó, film, TV videó, világítás és hangtechnikai berendezéseket.

 

A mozgókép- és animációkészítő szakképesítéssel rendelkező képes:

·         az animációs stúdiók különféle területein: beállítási-rajz készítő, képes forgatókönyv (storyboard) rajzoló, sík és plasztikus figuratervező, mozdulatterv rajzoló, háttérfestő és számítógépes munkatársi feladatokat ellátására

·         TV és filmstúdiókban segédoperatőri, világítástechnikai, hangtechnikai és számítógépes grafikus asszisztensi feladatokat ellátására

·         az animációs-film készítő a síkművészet és az időben lejátszódó művészeti ágak területén (film-TV) az előzetesen megbeszélt követelmények és elgondolások rögzítésének alapján feladatok elvégzésére

·         önálló vállalkozóként képes saját munkájának megtervezésére és szervezésére.

Szakmai vizsgáinak befejeztével a szakág különféle területein, felsőfokon folytathatja tanulmányait.

Egészségügyi alkalmasság:

Grafikus szakra:

 

A munka jellege és körülményei

Ülő és álló testhelyzetben, épületen belül és a szabadban végzett művészi jellegű munka, párosulva könnyű fizikai munkával.

A munkafolyamat ismertetése

A reklám és propaganda területén arckép- és más személyfelvételek, tárgy-, külső és belső épület-, riportképek, reprodukciók, táj- és városképek, egyszerűbb divat és reklámfotók, valamint makrofelvételek, fekete-fehér és színes technikában. A felvételek kidolgozása (előhívás, rögzítés, retusálás), nagyítása, színes diák készítése.

Pszichikai követelmények

Gyors ítélő- és cselekvőképesség, rajzkészség, kézügyesség, jó megfigyelőképesség, esztétikai érzék, színérzék, művészi hajlam.

Kizáró okok az alkalmasság orvosi véleményezésénél

A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei.

Súlyos vitium. Enyhébb vitiumnál, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint.

Epilepszia egyéni elbírálás szerint.

Mindkét fül halláscsökkenése a társalgási beszédmegértés zavarával.

Kéz idült bőrbetegségei.

Nystagmus, a szem adaptáció zavarai.

Színtévesztés.

0,9-0,1; 0,8-0,2; 0,7-0,3; 0,6-0,4; 0,5-0,5-nél rosszabb látásélesség.

 

Mozgókép- és animációkészítő szakra:

 

A munka jellege és körülményei

Ülő testhelyzetben, épületen belül végzett, művészi jellegű munka, párosulva könnyű fizikai munkával.

A munkafolyamat ismertetése

A játékiparban, a rajzfilm- és trükkfilmgyártás, animációs filmgyártás területén különböző tervezési és egyedi kivitelezési munkák végzése, mint pl. bábjáték, mozgásfejlesztő játék, bábfigura, összeszoktató játék, meseillusztráció, óvodai oktatótábla, lepkejáték.

Pszichikai követelmények

Kézügyesség, fejlett forma- és arányérzék, színérzék, esztétikai érzék, rajzkészség, művészi hajlam.

Kizáró okok az alkalmasság orvosi véleményezésénél

A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák.

Súlyos vitium. Dekompenzáció határán lévő vitiumok esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint.

Színtévesztés.

0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség.

 

Pályaalkalmassági követelmények:

 • saját munkákból összeállított portfolió (ezt hozza magával, minimum 10 munka- melyből legalább 5 csendélet, tanulmányrajz, illetve egyéb színes technikával készült munka)

követelmények: kompozíció, képkivágás, arányok, tónusértékek, térbeliség és forma érzékeltetése, színkompozíció, helyes eszközkezelés

 • Grafikus szakra jelentkezők saját grafikákat (egyedi rajzok, sokszorosított grafikai nyomatok, illetve számítógépes grafikai printek) papírkép vagy digitális formában (számítógépes grafikánál)

követelmények: kompozíció, forma, arány, szín, technikai ismeretek

 • Mozgókép- és animációkészítő szakra jelentkezők saját készítésű animációs vagy rajzfilmfigura terveket hozzanak digitálisan (CD, pendrive) vagy rajz formájában

követelmények: forma, karakter, arány, szín, kompozíció

 • 120 perces csendéleti beállítás rajzolása ceruzával vagy szénnel A/3-as méretben (drapéria, forgástest, természeti forma)
 • kreatív feladat és feladatlap kitöltés a felvételi szaknak megfelelően

 

Kérjük, hogy a tanulók a felvételi alkalmassági vizsgára hozzanak magukkal általuk összeállított portfoliót a korábbi munkáikból, A/3-s méretű fehér rajzlapot, rajztáblát, rajzeszközöket (ceruza, radír, szén).

A felvételi alkalmassági vizsga helye: 3531 Miskolc, Győri kapu 23.

A táncos (színházi táncos szakmairány) tanulmányi terület leírása:

Testkultúra tanulmányi terület. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport, szakközépiskolai ágazatba be nem sorolt oktatás. A szakképzési évfolyam után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: táncos (színházi táncos szakmairány).

 

A táncos (színházi táncos szakmairány) szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, tánctechnikai tudással és előadói képességgel rendelkező szakember, aki igényesen valósít meg, ad elő színpadi szóló, vagy kartáncosi feladatokat. A táncos tevékenységét a klasszikus balett, a kortárs- modern tánc, a néptánc, a színpadi tánc területén fejti ki és gyakorolja. Balett társulatoknál, modern és néptánc együtteseknél, táncszínházi társulatoknál, valamint színházaknál végezheti művészeti tevékenységét. A táncos feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, és/vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretein belül látja el.

 

A táncos (színházi táncos szakmairány) szakképesítéssel rendelkező képes:

·         próbarendet értelmezni

·         fizikálisan és mentálisan felkészülni a gyakorlatokra, próbákra és előadásokra

·         gyakorlaton részt venni

·         próbán részt venni

·         új darabot betanulni

·         régi darabot felújítani

·         markírozni (lejáró próbán részt venni)

·         színpadot bejárni

·         főpróbán részt venni

·         előadásban részt venni

·         vendégszereplésen, tájelőadáson, turnén részt venni

·         mindenütt és mindenkor ugyanolyan intenzitással táncolni.

 

Egészségügyi alkalmasság a táncos (színházi táncos szakmairány) szakra:

 

A munka jellege és körülményei

Álló testhelyzetben, épületen belül végzett művészi jellegű munka.

A munkafolyamat ismertetése

Színházaknál, zene- és táncművészeti intézményeknél és egyéb művészeti intézményeknél, tánckarokban és együttesekben hivatásos táncosként (nép-táncművészként vagy táncművészként), színészként való közreműködés.

Pszichikai követelmények

Ritmusérzék, magas fokú mozgáskultúra.

Kizáró okok az alkalmasság orvosi véleményezésénél

A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint.

A szív és a keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint.

Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések.

Torzító elváltozások, idült bőrbetegségek arcon, kézen.

Epilepszia egyéni elbírálás szerint.

Mindkét fül halláscsökkenése, ha a társalgási beszédet 3 méterről nem hallja.

Beszédhiba.

0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség.

 

Pályaalkalmassági követelmények:

 • testalkat, hajlékonyság (izomzat deformitások megfigyelése, pl. gerincferdülés, lúdtalp)
 • ritmusérzék (ritmikai magabiztosság, ritmustartás megfigyelése)
 • mozdulatmemória (rövid etűd pontos másolása, visszaadása)

 

Kérjük, hogy a tanulók a felvételi alkalmassági vizsgára hozzanak magukkal tréningruhát (hosszú hajat kérjük összefogni, ékszereket mellőzni).

A felvételi alkalmassági vizsga helye: 3531 Miskolc, Győri kapu 23.

 

Az alkalmassági vizsga időpontjai:       

2014. február 20-a csütörtök 10.00 óra és 15.00. óra

                        2014. február 21-e péntek 10.00 óra és 15.00 óra

 

Kérjük, hogy a tanulóval együtt a szülő is jelenjen meg a felvételi alkalmassági vizsgán!

 

  

Pontozás:

A felvételi alkalmával elérhető maximális pontszám 100 pont, mely mellett az alkalmassági vizsgán való megfelelés is megállapításra kerül.

 

hozott osztályzatok:

írásbeli

készségek, képességek vizsgálata

tantárgyak:

7. év vége

8. félév

matematika

magyar nyelv

Grafikus és

mozgókép- és animációkészítő

szakképesítésnél

magyar irodalom

 

 

 

 

Portfolió

Megfelelt

magyar nyelvtan

 

 

Nem felelt meg

történelem

 

 

Tanulmányrajz - 120 perc

Megfelelt

idegen nyelv

 

 

Nem felelt meg

matematika

 

 

Kreatív feladat –

45 perc

Megfelelt

 

 

 

Nem felelt meg

 

maximum
25 pont

maximum
25 pont

maximum
25 pont

maximum
25 pont

Szakmai alkalmassági vizsga követelményeinek

eleget tett / nem tett eleget

Összesen:

50

50

 

A pályaalkalmassági követelmény vizsgálatának eredményét a felvétel feltételeként figyelembe vesszük, de a felvehető tanulók rangsorolásában nem játszik szerepet.

  

 

Pontozás:

A felvételi alkalmával elérhető maximális pontszám 100 pont, mely mellett az alkalmassági vizsgán való megfelelés is megállapításra kerül.

 

hozott osztályzatok:

írásbeli

készségek, képességek vizsgálata

tantárgyak:

7. év vége

8. félév

matematika

magyar nyelv

Táncos (színházi táncos szakmairány)

szakképesítésnél

magyar irodalom

 

 

 

 

Testalkat, hajlékonyság

Megfelelt

magyar nyelvtan

 

 

Nem felelt meg

történelem

 

 

Ritmika

Megfelelt

idegen nyelv

 

 

Nem felelt meg

matematika

 

 

Mozdulat – memória

Megfelelt

 

 

 

Nem felelt meg

 

maximum
25 pont

maximum
25 pont

maximum
25 pont

maximum
25 pont

Szakmai alkalmassági vizsga követelményeinek

eleget tett / nem tett eleget

Összesen:

50

50

 

A pályaalkalmassági követelmény vizsgálatának eredményét a felvétel feltételeként figyelembe vesszük, de a felvehető tanulók rangsorolásában nem játszik szerepet.

 

A felvételi döntés, a rangsorolás módja:

A felvételi vizsga után a hozott és szerzett pontok alapján minden tagozatra külön számítógépes rangsor készül, amelyet az iskolavezetés nyilvánosságra hoz. A felvételi eljárás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek különleges helyzete azt indokolja.

A jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő kérheti, hogy a felvételi jegyzékben az általuk megadott egyéni adat (például jelige) felhasználásával tegyék közzé az elért eredményeket.

 

 

 

A felvételikkel kapcsolatos feladatok, határidők a 2013/2014. tanévben

     

47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 3. mellékletében meghatározott

A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2013/2014. tanévben

 

Határidők

Feladatok

2013.09.30.

A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

2013.10.15.

A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak.

2013.10.31.

A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében.

Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2013.11.15.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét.

2013.12.10.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

2013.12.13.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap igényüket.

2014.01.17.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2014.01.18., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett közép-iskolákban.

2014.01.23., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2014.02.06.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2014.02.14.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

2014.02.18.-03.07.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2014.03.12.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzéket.

2014.03. 17-18.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2014.03.19.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

2014.03.24.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

2014.04.03.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2014.04.08.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak.

2014.04.18.

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2014.04.25.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2014.05. 05-16.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2014.05.05.-08.29.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2014.05.16.

A 2014. 05. 16-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2014.06.01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2014.06. 25-27.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

 

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának határideje 2014. március 12.

 

Az eredmények ismeretében a tanulói adatlapok módosításának lehetősége 2014. március 17-18.

 

A döntésről 2014. április 25-ig értesítjük a jelentkező tanulókat és az általános iskolákat.

  

 

A többcélú intézmény keretén belül a 9. évfolyamra való továbbhaladás feltételei:

·         Az egységes iskola keretében biztosítjuk tanulóink számára a nyolcadik évfolyam elvégzését követően többcélú közoktatási célrendszerünknek megfelelő választási lehetőségekkel a 9. évfolyamon való továbbhaladást.

·         A 9. évfolyamra történő továbbhaladás feltétele, hogy a szülő az iskola pályaválasztási tanácsadásain megismert követelményrendszerünkhöz illeszkedő ajánlásainkat elfogadva, felvételi lapon jelezze gyermeke továbbtanulási szándékát. 

 

Az intézmény elérhetősége:

 

Címe:

Balázs Győző Református Líceum, 3531 Miskolc, Győri kapu 23.

OM száma:

201188

Telefon száma:

06-46/325-290 vagy

06-20/92-97-011

E-mail címe:

bgyrefi@gmail.com

Weblapjának címe:

www.balazsgyozo.hu

Intézményvezetője:

Sziráki Szűcs Gábor

 

Nyílt napokat az érdeklődő nyolcadikos tanulók, valamint szüleik számára 2013. november 20. napján (szerda) 10 órától, november 27. napján (szerda) 10 órától, december 4. napján (szerda) 10 órától, valamint 2014. január 8. napján (szerda) 10 órától tartunk, melyen lehetőség lesz óralátogatásra, az iskola megtekintésére és beszélgetésre az érdeklődési terület szaktanáraival. Az év folyamán iskolánk rendezvényeire is szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat és szülőket. A rendezvényekről az iskola honlapján is tájékozódhatnak.

Sikeres felvételit kívánunk!

   

                                                                 Sziráki Szűcs Gábor

                                                                         igazgató